KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU POLİTİKASI & AYDINLATMA METNİ

Doğal Tarım Ürünleri Gıda Paz. San. Ve Tic. A.Ş. ve bağlı ortaklıkları (Bundan sonra sadece “FİRMA” olarak adlandırılacaktır.) olarak tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin, T.C. Anayasası, ülkemizin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz.

Bu nedenle “FİRMA” olarak, sosyal ve dijital mecralarımızı, internet sitemizi ziyaretinizde kendinizi güvende hissetmenizi istemekteyiz. Ziyaretiniz sırasında sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinde size ait kişisel alanınızın korunması bizim için asıldır. Kişisel verilerinizle ilgili bütün işlemlerde verilerinizin korunması için gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Anılan mevzuat ve bu mevzuatta belirtilen birtakım tanımlar hakkında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri işbu Aydınlatma Metni ile aydınlatmak istiyoruz.

1. Kişisel Verilerin işlenmesinde Temel İlkelerimiz Nelerdir?

Kişisel verilerinizin işlenmesinde 5 temel ilkemiz bulunmaktadır. Bunlar: –

-Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
-Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
-Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
-İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
-İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

2. “FİRMA” Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz Nelerdir?

-Kimlik Verileriniz: Personeller, müşteriler, ziyaretçiler ve iş bağlantılarımızdan (her türlü iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum, hissedar, yetkili ve çalışanlarından) topladığımız adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, uyruk, araç plaka bilgisi, kimlik fotokopisi gibi kişinin kimliğine dair veriler.

-İletişim Verileriniz: Personeller, müşteriler, ziyaretçiler ve iş bağlantılarımızdan (her türlü iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum, hissedar, yetkili ve çalışanlarından) topladığımız telefon numarası, adres, e-posta adresi gibi kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan verilerdir.

-Finansal Verileriniz: “FİRMA”nın veri sahibi ilgili kişi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkiye göre Personeller, müşteriler, ziyaretçiler ve iş bağlantılarımızdan topladığımız ücret, maaş bilgisi, ödeme bilgisi, kredi kartı bilgisi gibi verilerdir.

-Özlük Verileriniz: Şirketimiz ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olan her türlü kişisel veridir.

-Fiziksel Mekân Güvenlik Verileri: Personeller, müşteriler, ziyaretçiler ve iş bağlantılarımızdan fiziksel mekâna girişte ve mekânın içerisinde kalış sırasında alınan güvenlik ve kamera kayıtları gibi kişisel verilerdir.

-Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz: Personeller, müşteriler, ziyaretçiler ve iş bağlantılarımızdan topladığımız KVKK’nın 6. maddesinde belirtilen sağlık verileri, dernek vakıf üyeliği, biyometrik veriler (ses ve görüntü kayıtları), kan grubu ve ceza mahkumiyeti bilgisi gibi verilerdir.

-Diğer Veriler: Personeller, müşteriler, ziyaretçiler ve iş bağlantılarımızdan ve diğer üçüncü kişilerden toplanan teknik işlem güvenliği için işlenen veriler, risk yönetimi bilgileri, hukuki işlem verileri, pazarlama verileri, lokasyon verileri, çerezler ve diğer vasıtalar ile otomatik yollar ile toplanan verilerdir.

3. “FİRMA”, Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemle Toplamaktadır?

Kişisel verileriniz, “FİRMA” tarafından sunulan ürün, hizmet ve yürüttüğü ticari faaliyetlere göre değişkenlik gösterebilmekle birlikte; www.peysan.com.tr web sitesinin ziyaret edilmesi, iş başvurusu yapmanız, “FİRMA”ya ait binaları ziyaret etmeniz ve çağrı merkezi ve sosyal medya mecraları, müşteri şikayet ve önerileri, ticari münasebette cari bilgilerinin açılışı, sevkiyat bilgileri aracılığıyla tarafımızla iletişime geçmeniz halinde açık rızanız ve mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz muhtelif formların doldurulması, e-mail, telefon, internet sitesine üye kaydı, çerezler, sunucu günlük dosyaları ve piksel etiketleri vb. yollarla otomatik ya da kısmen otomatik olarak işleme amacı için gerekli olan süre kadar saklanmak üzere toplanır.

4. “FİRMA”, Kişisel Verilerinizi Hangi Hukuki Sebeple Toplamaktadır?

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, kişisel veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerinden birine dayalı olarak açık rıza aranmaksızın da işlenebilmektedir.

5. “FİRMA”, Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşlemektedir?

– Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
– İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
– Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
– Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
– Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
– İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
– Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
– Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
– Talep / Şikayetlerin Takibi
– Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
– Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
– Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
– Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
– Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
– KVKK’dan Doğan Yükümlülüklerin Yerine Getirilebilmesi ve Mevzuattan Doğan Hakların Kullanılabilmesi

6. İşlenen Kişisel Verileriniz Kimlere Aktarılabilir?

Kişisel verilerinizi yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplerin varlığı halinde faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için kanunen yetkili kamu kurumlarına, resmi, adli ve idari mercilere, İlgili mevzuat hükümlerine göre “FİRMA”dan bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişilerine, “FİRMA”ya hizmet sunan iş bağlantılarına, banka ve finans kuruluşlarına,hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek aldığımız danışmanlık firmalarımıza, denetçilere, İş sağlığı ve güvenliği firmalarına, “FİRMA”yetkililerine, “FİRMA”adına kişisel veri işleyen depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği alanlarında destek aldığımız hizmet sağlayıcılarımıza KVKK kapsamında düzenlenen hükümlere uygun olmak şartıyla aktarabilmekteyiz.

7. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla Aktarılabilir?

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartlardan birinin bulunması halinde işbu metinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, “FİRMA” Şirketler Grubu ve/veya bağlı kuruluşlarına, iştiraklerine, ortak teşebbüslerine ve bunların tüm şubeleri ile ofislerine, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında çalışmakta olduğumuz şirketlerle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişiler ve ilgili iş ortaklarımızla Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla aktarılabilir. Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartlardan birinin bulunmaması halinde Kişisel Verilerin aktarımı ilgili kişinin açık rızasına tabidir.

8. Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız Nelerdir?

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca Kişisel Veri Sahibi sıfatıyla;

-Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
-Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
-Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
-Kanun’un 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
-Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin (verilerin düzeltilmesi ve imha edilmesi işlemlerinin) kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,—-Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

9. “FİRMA”, Kişisel Verilerinizi Ne Kadar Süreyle Saklar?

Kişisel verilerinizi Kanun ve mevzuatta öngörülen veya yalnızca toplandıkları amacı yerine getirmek için gerekli süre boyunca muhafaza ederiz. Bu süreleri her bir iş süreci özelinde ayrı ayrı belirliyoruz. İlgili sürelerin sona ermesinin sonunda kişisel verilerinizi saklamamız gereken başkaca bir sebep bulunmuyorsa KVKK’ya uygun bir şekilde siliyoruz, imha ediyoruz ve/veya anonim hale getiriyoruz.

Bir veri birden fazla amaç için de işlenmiş olabilir. Böyle bir durumda ilgili verinin işlenmesine neden olan tüm nedenler ortadan kalktığında ilgili veri silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilerek muhafaza edilmektedir.

10.“FİRMA”, Kişisel Verilerinizi Nasıl İmha Eder?

Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesi ve KVKK’nın 7. maddesi düzenlemesi doğrultusunda kişisel veriler ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlemiş olmamıza rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde re’sen, “FİRMA”nın kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin bu yönde bir talebi olması halinde siliyoruz, imha ediyoruz ve/veya anonim hale getiriyoruz.

11. “FİRMA” Kişisel Verilerinizi Nasıl Korur?

Paylaşmış olduğunuz tüm kişisel veriler, KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip “FİRMA”nın gözetimi ve kontrolü altındadır. “FİRMA”, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla, gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilgilerinize sunarız.

12. Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz Hakkında Bilgilendirme

KVKK m. 6, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıdıkları için özel nitelikli kişisel veri olarak düzenlemiş ve bu verilerin işlenmesini daha hassas bir korumaya tabi tutmuştur.

“FİRMA”, özel nitelikli kişisel verileri ilgili iş süreci için gerekli olmadığı sürece toplamamakta ve yalnızca gerekli durumlarda işlemektedir. Özel nitelikli kişisel veri işlenmesi durumunda kanuni yükümlülüklere uymak ve KVK Kurulu tarafından belirlenen önlemlere uyum sağlamak için gerekli görülen teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

“FİRMA”, KVKK’nın 10. maddesine uygun olarak, özel nitelikli kişisel verilerin elde edilmesi sırasında İlgili Kişiler’i aydınlatmaktadır. Özel nitelikli kişisel veriler, KVKK’ya uygun tedbirler alınarak ve gerekli denetimler yapılarak/yaptırılarak işlenmektedir. Kural olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartlarından bir diğeri ise veri sahibinin açık rızasıdır. “FİRMA”, veri sahiplerine açık rızalarını belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklama fırsatını sunmaktadır.

13. Kişisel Veri Sahibinin Hakkını Kullanırken İzleyeceği Yöntem

Kişisel Veri Sahipleri, taleplerini aşağıda belirtilen yöntemle “FİRMA”ya ücretsiz olarak iletebilmektedir;

– www.peysan.com.tr adresinde bulunan “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” doldurulup ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra “Kocatepe Mah. Yağ İskelesi Cad. No:15A Bayrampaşa İstanbul” adresine şahsen iletilmesi (kimliğinizin ibraz edilmesi gerekeceğini hatırlatmak isteriz),

-www.peysan.com.tr adresinde bulunan formun doldurulup ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra “Kocatepe Mah. Yağ İskelesi Cad. No:15A Bayrampaşa İstanbul” adresine noter vasıtası ile gönderilmesi.

-“FİRMA”ya daha önce bildirilen ve “FİRMA”nın sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanmak suretiyle kvkk@peysan.com.tr veya güvenli elektronik posta ile (kep: dogaltarimurunleri@hs01.kep.tr) adresine mail gönderebilirsiniz.

“FİRMA”, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre Kanun’un öngördüğü prensiplere uygun olarak en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırmaktadır.

Veri Sahibi sıfatınızla başvurunun “FİRMA” tarafından reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; cevabın öğrenildiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

Saygılarımıza,

İletişim

Doğal Tarım Ürünleri Gıda Paz. San. Ve Tic. A.Ş.
Kocatepe Mah. Yağ İskelesi Cad. C 45 Blok No: 15A- 15B Megacenter Bayrampaşa İstanbul
Telefon : 0 212 437 02 02
Faks :0212 437 02 12
E-posta: kvkk@peysan.com.tr